پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    فیبروئید، تومور بافت ماهیچه اى مى باشد كه در دیواره رحم رشد مى كند. نام هاى دیگر آن، لیومیوم ) leiomyoma( ومیوما )myoma( مى باشند. تقریبًا همیشه فیبروئید ها خوش خیم هستند (سرطانى نیستند). فیبروئید ها مى توانندبه صورت یك، یا چندین تومور باشند. اندازه آن ها مى تواند به كوچكى دانه سیب یا به بزرگى یك پرتقال باشد. در