پیشنهاد سردبیر

+ آرشیو

    برای بسیاری از زوجین که قصد بچه دار شدن ندارند همیشه این موضوع نگران کننده است که بارداری برای آن ها اتفاق بی افتد و یک بارداری بی برنامه و ناگهانی برایشان صورت گیرد.همیشه سوال های زیادی برای زوجینی که قصد بارداری ندارند به وجود می آید به عنوان مثال آیا بعد از قرص اورژانسی ممکن است باز هم بارداری